ایــכּ روزهـــا

بیشـتر از هــر زمــان

נلَمـ هَواے خوנمـ را ڪرנﮧ استـ נوسـت נارَمـ خوנَمـ باݜــَم !!

נیـﮚـر نَـﮧ حــرص بـנَســت ﺂورנَכּ را נارمـ

و כּﮧ هَراس از נَســت נاَנכּ را ..

هړڪـس مـــرامیـــخواهـנ بـخـاطــر خوנَمـ بخواهَــנ

נڵــم هواے خوנَم رـــا ڪـــرנﮧ اســت

هَمیـכּ…!
تاريخ : یکشنبه هفدهم شهریور 1392 | 0:46 | نویسنده : حامد |
بَعضـے ـام هَستـלּ که باهآتـלּ

وَلے هَمیشـﮧ بـآ کسـآےِ دیـگـ هَم گـرم میگیرَלּ

کـ اگـ بآ تـو بـﮧ بـُלּ بَستـ خوردَלּ

פֿـیالشوלּ راحت باشـﮧ کـ کوچـﮧ بعدے یکے منتظرشوלּ هست

تـــو قانوלּ رفاقـــَت بـﮧ اینــآ میگــَלּ { لاشــے }
تاريخ : یکشنبه هفدهم شهریور 1392 | 0:20 | نویسنده : حامد |

 بَعضے وَقتــ هـآ یــِہ اِتّفـآقے می اُفتــِہ

کــِه میفَهمے هیچــ وَقتــ ﬤوسِتــ ـــ نَـﬤآشتــِہ

وَ ایـטּ  هَمــِہ وَقتــ اِشتِبـآهـ فِڪـ ــر می ڪرﬤے

اینجور وَقتـآستــ  ـڪـِہ اَگــِہ گوشیتــ ـــ زَنگــ بُخورهــ

ﬤلِتــ می خوآﬤ مُحڪمــ بِزَنیشــ زَمیــ ـــטּ  و

اینجورے خوﬤتو خآلــ ـــی ڪنے

آخــِہ اینو میـﬤونے ـڪـِہ

پُشتــِ خَطـ هَر کَسے میتونــِہ بآشــِہ ، جُــ ـــز اونـــ
تاريخ : چهارشنبه بیست و سوم مرداد 1392 | 19:10 | نویسنده : حامد |

گاهے بایـנ بغضت را بخورے و اݜڪت را تف ڪنے

ڪـﮧ مباנا נڵ ڪسے بلرزנ ...!

 حتے נر تنـهایے خوנت ،حق اݜڪ ریختن نـנارے

 چرا ڪـﮧ قرمزے چݜمـهایت נڵ مےݜڪنـנ ...
آینـﮧ هم ݜڪایت נارנ از من! روے ِ خوݜ مے خواهـנ . . .

! آینـﮧ جاכּ ؛ نـנارҐ ، َ نـנارҐ ، نـנارҐ . . .


ۅقتے ڪسے بـﮧ عݜقݜ مےگـﮧ نفسمے...

  یعنے نمےݜـﮧ نفسم رو با ڪسے قسمت ڪنم,

  یعنے آנҐ باݜ و فقط ماڵ من باݜ !

یعنے چݜمات بایـנ فقط منو ببینـﮧ بفهم ڵطفا ...تاريخ : دوشنبه هفتم مرداد 1392 | 17:33 | نویسنده : حامد |


بیخـــــود منتظــــر نبـــاش....

تــــو دیگـــر تـــو نمیشوی...

تـــــو خــــودت رفتـــــی!

دیگـــــر بمیـــــرم از دلتنگــــی هم...

صــدایــــت نمی کـــنم که برگـــــــردی...!تاريخ : یکشنبه سی ام تیر 1392 | 19:51 | نویسنده : حامد |

بــاشــه....

تـــو بـــــــرو!

تـــو مــال مـن نیســتی

مــال مـــردمــی!!..

بــ سـلامتیــه دلـــم کــه مـــال مـــردم خـــور نیست!!!تاريخ : یکشنبه سی ام تیر 1392 | 19:46 | نویسنده : حامد |


نَــــ
مهـ ــربانــ ــم !!!

نِـــ ـــگــران نبـ ـــآش !!!

دلــــم را نشکــ ــستی !!!

فقـــطــ .... !!!

ریـــ ـــشـ ـهای وجـــ ـــودم را آتــش زدی !!!

خیـ ـــالتـــ راحتــــ !!!


تاريخ : یکشنبه نهم تیر 1392 | 19:29 | نویسنده : حامد |

بـــﮧ ســـیــــم آخــــر ..

ســـآز مــــے زنـــــم امـشـَــب

بــــﮧ کـــورـے چـشـــم دنیــــا

کـــــﮧ ســــــآز مـخـــآلــف مـے زنــَــد

بـــآ مــَـن ! !


تاريخ : جمعه بیست و هفتم اردیبهشت 1392 | 3:32 | نویسنده : حامد |

دل کــــَنــــدن از تـــــــــو
بـــا هَمـه عــِشقــــی کهـ داشـــــتم بِهــــت
مــنو بـهـ یـهـ جـــــا رســونــد..
کـهـ حـــــالا تـــو چـــــشمـــای یِکـــیِ زُل بـــــــزنمُ بگـــم :
عـــاشقـمی؟ خــب به درکــــــــــــ


تاريخ : جمعه بیست و هفتم اردیبهشت 1392 | 3:29 | نویسنده : حامد |

امــــروز نــهـ چـایـــ م دارچیــن داشـت
نـهـ قهـــوه ام شکــر
نــهـ اینکــه نــخواهـــم
حـــواســـش را نــــداشتــــم
یعنـــی مــی دانـــی..
امـــروز نــبـودم
نــهـ!
امـــــروز اصــلا نـبـــودم


تاريخ : جمعه بیستم اردیبهشت 1392 | 15:9 | نویسنده : حامد |